Over de beurs

Beursbedrag
Afhankelijk van je situatie
Deadline
Deadline: 17 februari 2023
Wat ga je doen?
Bachelor
Master
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
minimaal 1 academisch jaar

Stel je vraag over deze beurs via sds@nuffic.nl.

Voorwaarden

Het Sino-Dutch-programma richt zich op kwalitatief goede kandidaten die bij een eerdere studie goed gepresteerd hebben. Daarbij wordt echter ook (op basis van de informatie in de aanvraag) beoordeeld of een kandidaat in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren aan de relatie tussen Nederland en China.

Leeftijdseisen:

 • onder de 25 jaar (en bij voorkeur in het bezit van een middelbare schooldiploma) wanneer je je aanmeldt voor een bachelorprogramma;
 • onder de 35 jaar (en in het bezit van een bachelordiploma) wanneer je je aanmeldt voor een masterprogramma;
 • onder de 40 jaar (en in het bezit van een masterdiploma) wanneer je je aanmeldt voor een PhD-programma (doctoraat);
 • onder de 50 jaar (en in het bezit van een masterdiploma of universitair hoofddocent zijn) wanneer je je aanmeldt voor senior scholar programs.
 • Onder de 45 jaar (en minstens in het bezit van een middelbare schooldiploma) wanneer je je aanmeldt voor een general scholars programme (non-degree programma).

Daarnaast:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Zo niet, dan woon je al voor een langere periode in Nederland en voldoe je aan de regels voor het ontvangen van Nederlandse studiefinanciering.
 • Je gaat een bachelor- of masterprogramma volgen in China of PhD-onderzoek doen. Het programma/onderzoek sluit aan op je studie/onderzoek in Nederland. Ook is het mogelijk een opleiding op het gebied van Chinese taal en cultuur te volgen.
 • Je studie/onderzoek in China begint rond 1 september 2023 en uiterlijk 1 januari 2024.
 • De hogeronderwijsinstelling en opleiding in China staan op de lijst van deelnemende universiteiten (in het Engels).
 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de universiteit waarvoor je een beurs ontvangt.
 • Voor opleidingen waarbij de taal van instructie Chinees is voldoe je aan een taaleis: undergraduate of non-degree kandidaten (general scholars en senior scholars) moeten HSK-niveau 3 of hoger hebben behaald. Master’s degree en postdoctorale kandidaten moeten HSK-niveau 4 of hoger hebben behaald. Uitgezonderd zijn kandidaten voor een general programme Chinese taal (HSK-vereiste niet van toepassing).
 • Voor Engelstalige programma’s dien je een geldig IELST- of TOEFL-certificaat aan te leveren.
 • We nemen één aanvraag in behandeling. Als je meerdere aanvragen indient, geldt alleen de laatst ingediende aanvraag.

De beurs bestaat uit 2 delen, een Chinees deel en een Nederlands deel. Er zijn ook 2 sets voorwaarden. De voorwaarden voor de Chinese beurs worden deels bepaald door de Chinese universiteiten. Vraag de universiteit waar je naartoe wilt wat de voorwaarden zijn.

Lees de voorwaarden van het Nederlandse deel van de beurs:

Obligations for scholarship holders (104.58 kB)(in het Engels)

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Het kan gaan om interpersoonlijke of financiële schendingen of machtsmisbruik. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

 • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
 • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen;
 • witwassen van geld of terrorismefinanciering;
 • terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
 • onregelmatigheden
 • het oprichten van een lege vennootschap;
 • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Beursbedrag

De beurs bestaat uit 2 delen: een Chinese en een Nederlandse studiebeurs. De Nederlandse beurs wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit een bedrag van € 3.000 per jaar.

De actuele vergoedingen van de Chinese beurs staan gepubliceerd op de website van CSC (in het Engels). Deze zijn ongeveer als volgt:

 • tegemoetkoming in de vestigingskosten;
 • maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud;
 • huisvesting op de campus van de universiteit (huisvesting buiten de campus is voor eigen rekening);
 • gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van collegegeld;
 • een standaard studentenverzekering voor een jaar.

Bij het bepalen van het beursbedrag kan rekening gehouden worden met andere beurzen die je eventueel ontvangt. Als je ook geselecteerd bent voor een andere studiebeurs, dan kan dat gevolgen hebben voor de Sino-Dutch beursaanvraag of toekenning. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een Confucius- en een Sino-Dutch-studiebeurs te ontvangen. CSC bepaalt dan welke beurs je krijgt.

Aanvragen

Een Sino-Dutch beurs aanvragen kan veel tijd kosten. Universiteiten ontvangen veel aanvragen en de website en het online aanvraagsysteem van CSC zijn soms slecht bereikbaar. Begin daarom ruim op tijd.

Je vraagt deze beurs aan in 5 stappen.

Stap 1: Contact met international office

Studeer je nog? Neem dan contact op met het international office of bureau buitenland van je Nederlandse onderwijsinstelling. Vraag of zij de aanvragen voor jouw instelling coördineren en of ze op de hoogte willen worden gehouden van je aanvraag.

Stap 2: Meld je aan bij de Chinese universiteit.

Geef duidelijk aan dat je wilt studeren met een beurs van CSC. Universiteiten hebben hun eigen toelatingsvoorwaarden en -regels, soms in combinatie met je beursaanvraag. Zorg ervoor dat je aan alle voorwaarden voldoet. Als je in Nederland een double degree-programma volgt, vraag dan aan de Chinese partner- of gastinstelling of je er mag studeren met de Sino-Dutch studiebeurs (dit is een CSC-beurs). Als je een beurs wilt voor een meerjarig Chinees masterprogramma, geef dat dan duidelijk aan bij je aanmelding. Kun je je nog niet aanmelden? Laat de universiteit(en) dan alvast weten dat je je wilt aanmelden.

Stap 3: Meld je online aan bij Nuffic (beschikbaar vanaf januari 2023)

Je moet je online aanmelden bij Nuffic. Dit kan tot uiterlijk 17 februari 2023. Bekijk de Engelstalige instructies voor de online aanmelding:

Stap 4: Stuur je papieren aanvraag naar Nuffic

Deze moet uiterlijk 20 februari 2023 bij Nuffic ontvangen zijn. Dit moet je opsturen:

 • Een kopie van de door CSC vereiste documenten (zie onder bij ‘CSC aanvraag’).
 • Een deugdelijke motivatie voor het land en het studie- of onderzoeksproject in China (maximaal 1 A4).
 • Je curriculum vitae.

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan ook dit mee:

 • Bewijs dat je al langere tijd in Nederland woont.
 • Bewijs dat je voldoet aan de regels voor het ontvangen van Nederlandse studiefinanciering.

Stuur alle vereiste documenten in tweevoud (geen nietjes en geen gebonden aanvragen!) naar:

Nuffic - Global
t.a.v. Sino-Dutch Scholarship
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

Stap 5: Vraag de beurs online aan bij CSC

Doe je online aanvraag bij CSC uiterlijk op 17 februari 2023.

Tips:

Toelichting bij vereiste documenten

Als je een Sino-Dutch-beurs wilt aanvragen heb je documenten nodig die je aanvraag ondersteunen. Alle documenten moeten in het Engels aangeleverd worden. Stuur alleen de vereiste documenten op.

Je aanvraag mag uit niet meer dan 20 pagina's bestaan (dubbelzijdig is toegestaan), bewijs van correspondentie met onderwijsinstellingen over toelating niet meegerekend. Je aanvraag moet tijdig, compleet en correct zijn. Is dat niet het geval dan kan deze direct worden afgewezen.

Je moet ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een gezondheidsverklaring inleveren. Deze documenten bevatten privacy gevoelige informatie. Wij willen je daarom duidelijk maken wat er met deze documenten gebeurt: de VOG en de gezondheidsverklaring worden niet gebruikt bij de voorselectie maar wij sturen ze, als je genomineerd wordt, door naar het CSC en zijn ter voorbereiding van de visumaanvraag. Word je niet genomineerd, dan vernietigen wij deze documenten acht weken nadat we je hier formeel over hebben geinformeerd.

Maak daarbij van je kopie paspoort een veilige kopie en dek overbodige gegevens af zoals bijvoorbeeld jeburgerservicenummer (BSN) en pasfoto. Of maak een kopie met de app KopieID. Een veilige kopie voldoet aan de regels omtrent persoonsgegevens en voorkomt misbruik van identiteit.

Keuze universiteit

Vermeld op het aanvraagformulier van CSC wat je aan welke universiteit(en) wilt studeren. Geef duidelijk aan hoe lang de opleiding duurt. Dit is vooral belangrijk als je een meerjarige masteropleiding wilt doen.

Je kunt een voorkeur voor 3 universiteiten opgeven. Wees zorgvuldig in je keuzevolgorde want je kunt deze niet meer aanpassen nadat je je aanvraag hebt ingediend.

Let op: De China Scholarship Council (CSC) plaatst je aan een Chinese universiteit. CSC houdt rekening met de door jou aangegeven keuzevolgorde en major, maar garandeert niet dat je geplaatst wordt aan een van deze universiteiten.

CSC gaat vooral uit van de informatie ingevuld bij 'major applying for' op het CSC aanmeldformulier. Zo kun je bijvoorbeeld geplaatst worden aan een andere universiteit dan je voorkeur en voor een masteropleiding die langer duurt.

Kopie toelatingsbrief/pre-admission document

Een pre-admission document vergroot de kans om ook te worden toelaten als ‘beursstudent’. Als je een sterke voorkeur hebt voor een bepaalde universiteit, zorg dan voor een pre-admission document. Informeer hiernaar bij het admission office van de universiteit.

Kun je je nog niet aanmelden? Voeg dan kopieën van correspondentie met de universiteit toe waaruit blijkt dat je bezig bent met de aanmelding. Je hoeft nog niet toegelaten te zijn tot de opleiding.

Curriculum vitae (cv)

Je cv bevat relevante informatie over je opleidingen, talenkennis, extracurriculaire activiteiten, buitenland- en werkervaring.

Cijferlijsten en diploma's

 • Voeg geen originele diploma’s toe aan het dossier, maar enkelzijdige, gewaarmerkte kopieën in A4-formaat.
 • Voeg gewaarmerkte kopieën van je cijferlijsten toe. Als je opleiding geen cijfers toekent, geef dan andere informatie over je studieniveau.
 • Voeg (indien beschikbaar) een kopie van je einddiploma toe.
 • Voeg bij een bacheloraanvraag de cijferlijst van je eindexamen toe.

Motivatie

Schrijf een motivatiebrief van maximaal één A4 waarin de volgende punten worden belicht:

 • Welke studie of wat voor onderzoek ga je doen en waarom?
 • Waarom die instelling(en)/opleiding in China?
 • Wat voegt de studie of het onderzoek in China toe aan je vorige of huidige studie of onderzoek?
 • Wat zijn je toekomstplannen en ambities voor de toekomst en hoe verhouden deze zich tot de opleiding of het onderzoek in China?

De motivatiebrief vormt een belangrijk onderdeel in de beoordelingsfase.

2 referentiebrieven

 • Laat referentiebrieven schrijven door hoogleraren of universitair hoofddocenten die je studievaardigheden en persoonlijke kwaliteiten toelichten.
 • De brieven moeten aangeven in hoeverre jij in staat bent om de studie in China met succes af te ronden.
 • Als je onderwijsinstelling geen cijfers toekent, moet op een andere manier duidelijk worden dat je een goede student bent. De referent kan bijvoorbeeld aangeven dat je tot de x% best presterende studenten behoort.

Vraag referenten om de brief op officieel instellingspapier te schrijven en of ze de brief met datum willen ondertekenen.

Gezondheidsverklaring

Iedereen die langer dan 6 maanden in China zal verblijven moet een kopie van het Foreigner physical examination form (176.31 kB) indienen (in het Engels). Het formulier moet worden ingevuld door een (huis)arts die jou medisch onderzoekt. Je moet een kopie van het ingevulde formulier inleveren (het origineel houd je zelf).

Het formulier moet volledig zijn, inclusief alle vereiste bijlagen (zie het formulier) en in het Engels worden ingevuld. Onvolledige documenten of documenten zonder handtekening en officiële stempel van de arts of instelling of zonder verzegelde foto kunnen direct worden afgewezen.

Update 5 december 2022:
het is nog onduidelijk wat precies kan worden ingediend met betrekking tot bovengenoemde gezondheidsverklaring. Wij verwachten dat dat mid-januari duidelijk zal zijn.

Non-criminal record report

Dien hiervoor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in. Zorg dat we de originele verklaring uiterlijk 20 februari 2023 ontvangen hebben. Nuffic controleert het document en zet er op verzoek van CSC een stempel op. Je vraagt een VOG aan via Justis.

Beoordeling en selectie

Als de deadline voor het aanvragen van de beurs is verstreken, worden alle geldige aanvragen beoordeeld door Nuffic. Dan volgen een voorlopige en een definitieve selectie van studenten die een beurs krijgen. Je leest hier hoe dat in zijn werk gaat.

Aantal beurzen

Er zijn jaarlijks 25 studiebeurzen beschikbaar, inclusief een aantal studiebeurzen die naar een volgend studiejaar gecontinueerd moeten worden.

Alleen geldige aanvragen

Nuffic kijkt allereerst of je aanvraag compleet is en voldoet aan de gestelde criteria. Als je aanvraag niet aan de criteria voldoet, niet tijdig is ingediend, of niet compleet is, dan kan de aanvraag worden afgewezen.

Je aanvraag wordt na de deadline verder beoordeeld op basis van de informatie in de aangeleverde documenten. Er zijn geen selectiegesprekken. Je aanvraag wordt op de volgende punten beoordeeld:

 • Curriculum vitae: studieverleden en studietempo, relevante extracurriculaire activiteiten, internationale ervaring, academisch netwerk, prijzen, eventuele publicaties, presentaties congressen, ordelijk opgesteld cv zonder gaten.
 • Cijfers: goed. Consequent of in opgaande lijn.
 • Motivatiebrief: waarom deze opleiding/universiteit en waarom China?, aansluiting studieplannen op vooropleiding, relevantie voor verdere carrière en ambities, hoe en in welke mate je na afronding van de opleiding of het onderzoek kan bijdragen aan de relatie tussen Nederland en China.
 • Referenties (indien van toepassing): mate waarin de referent jou kent, academische capaciteiten, studieverleden, studieplannen, instelling.

Voeg geen aanvullende materialen, zoals een portfolio of foto’s, toe aan je aanvraag want deze worden niet meegenomen in de beoordeling.

Voorlopige selectie

Ons eindoordeel over de gehele aanvraag bepaalt de ranking van je aanvraag. De kandidaten met de hoogste ranking worden geselecteerd totdat het maximaal aantal beschikbare beurzen is bereikt.

Als voor de laatst beschikbare beurs een keuze moet worden gemaakt uit aanvragen die dezelfde score hebben behaald, dan worden deze aanvragen onderling met elkaar vergeleken op de onderdelen: ‘motivatie’ en ‘CV’.

Als mogelijk wordt een aantal reservekandidaten geselecteerd. We streven ernaar om je niet later dan eind april te informeren over de voorlopige selectie.

Kandidaten die niet eerder een Sino-Dutch-beurs hebben ontvangen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang op kandidaten die in het verleden al een of meerdere keren deze beurs hebben ontvangen.

Kandidaten die in deze eerste selectieronde geselecteerd zijn worden bij CSC genomineerd voor een Sino-Dutch studiebeurs. CSC probeert vervolgens deze kandidaten te plaatsen bij een universiteit.

Definitieve selectie

Kandidaten met een geldige aanvraag en die CSC heeft kunnen plaatsen worden definitief geselecteerd.

Een meerjarige beurs moet zolang van toepassing ieder jaar verlengd worden. Verlenging naar een volgend academisch jaar is onder voorwaarde dat je voldoende studieresultaat hebt behaald en dat CSC en Nuffic akkoord gaan met de verlenging. Het akkoord voor verlengingen krijgen we samen met de definitieve selectie.

Houd er rekening mee dat CSC de definitieve selectie pas eind juli, soms begin augustus aan Nuffic bekendmaakt. De selectie is dan pas definitief. Wij informeren dan alle genomineerde kandidaten over de uitslag van de selectie en kennen de Nederlandse studiebeurs toe aan kandidaten die definitief geselecteerd zijn voor de Chinese studiebeurs.