Over de beurs

Beursbedrag
Afhankelijk van je situatie
Deadline
Deadline: niet langer beschikbaar
Wat ga je doen?
Bachelor
Master
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
minimaal 1 academisch jaar

Let op: voor studiejaar 2024-2025 is er geen aanmeldingsronde. Lees hieronder het bericht hierover van de beursaanbieder, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap herijkt haar beleid op het gebied van internationale studentenmobiliteit. Daarnaast herbeoordeelt het ministerie alle bestaande bilaterale beurzenprogramma’s. Het ministerie is voornemens deze bilaterale beurzenprogramma’s te herstructureren tot een overkoepelend beurzenstelsel dat beter aansluit bij nieuw beleid op het gebied van internationalisering.

Als gevolg hiervan komt er geen nieuwe aanmeldingsronde voor het Sino-Dutch-programma. De subsidie zoals vastgelegd in de huidige regeling met ingang van studiejaar 2024-2025 vervalt en wordt vervangen in een nieuwe integrale regeling. Het ministerie zal dit nieuwe beurzenstelsel in de toekomst aankondigen en streeft waar mogelijk naar een snelle operationalisering.

Voorwaarden

Huidige bursalen

Voor huidige beurshouders zijn er geen gevolgen. Als je een Sino-Dutch-studiebeurs hebt, kun je met behoud van de beurs je opleiding of onderzoek voortzetten en voltooien. Heb je vragen? Neem contact op met Nuffic via sds@nuffic.nl.

Verplichtingen en voorwaarden voor bursalen

Op de beurs zijn bepaalde verplichtingen van toepassing. Lees deze aandachtig door en raadpleeg CSC voor aanvullende criteria of voorwaarden.

Obligations for scholarship holders (104.58 kB) (in het Engels)

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Het kan gaan om interpersoonlijke of financiële schendingen of machtsmisbruik. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

  • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
  • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen;
  • witwassen van geld of terrorismefinanciering;
  • terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
  • onregelmatigheden
  • het oprichten van een lege vennootschap;
  • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Beursbedrag

De beurs bestaat uit 2 delen: een Chinese en een Nederlandse studiebeurs. De Nederlandse beurs werd gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De actuele vergoedingen van de Chinese beurs staan gepubliceerd op de website van CSC (in het Engels).

Aanvragen

Voor studiejaar 2024-2025 is er geen aanmeldingsronde.

Heb je een vraag? Neem contact op met Nuffic via sds@nuffic.nl.