Over de beurs

Beursbedrag
€1.500 tot €3.500 per jaar
Deadline
Deadline: niet langer beschikbaar
Wat ga je doen?
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
Max. 2 jaar

Let op: voor studiejaar 2024-2025 is er geen aanmeldingsronde.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt deze beurs. De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die dit programma ondersteunt. Het betreft vaak (fundamenteel) onderzoek binnen een bepaald vakgebied.

Hierbij maken de onderzoeksteams gebruik van elkaars onderzoeksfaciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke publicaties in vooraanstaande peer reviewed journals, en samenwerking binnen EU-verband.

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor reis- en verblijfkosten naar/in Frankrijk voor Nederlandse onderzoekers.

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld op:

 • wetenschappelijke kwaliteit
 • kwaliteit en competentie van de teams
 • belang en toegevoegde waarde van de samenwerking
 • relevantie voor de toekomst (kennisoverdracht, wetenschappelijke of andere spin-off)
 • deelname van jonge onderzoekers

De inhoudelijke experts zijn vooraanstaande wetenschappers zijn uit de volgende disciplines:

 • humaniora
 • sociale wetenschappen
 • recht en economie
 • bètawetenschappen
 • biomedische wetenschappen
 • technische wetenschappen

Na een ranking van de projectvoorstellen, stelt een bilaterale jury de selectie vast. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking. Daarna kent Nuffic subsidie toe aan de Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling.

Voorwaarden

Huidige bursalen

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met een uitstekende tenure track en internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren onder andere Veni, Vidi Vici's, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse counterparts.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Nederlandse onderzoekers die een beurs willen om hun Franse collega's te bezoeken, zijn verbonden aan Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen die samenwerken met Franse onderzoekers of dit ambiëren. De Franse onderzoekers moeten ook een reisbeurs krijgen van het Franse Van Gogh-programma voor een bezoek aan hun Nederlandse collega's.

Alle wetenschappelijke vakgebieden kunnen deelnemen, maar de vakgebieden zijn per aanvraag aan Franse en Nederlandse zijde hetzelfde en er wordt door de aanvragers gezocht naar complementariteit.

Beursbedrag

Jaarlijks ontvangen 15 tot 20 onderzoeksteams een donatie van € 1.500 tot € 3.500. De donatie bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Na het eerste jaar kan een eenmalige verlenging worden aangevraagd, mits de Franse collega's dat ook doen. De beurs voor het eerste jaar moet wel volledig zijn gebruikt.

Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

 • De beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten in Frankrijk.
 • De kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt.
 • Nederland betaalt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen.
 • Reiskosten zijn daadwerkelijk gemaakte kosten tot € 550 per persoon per retour.
 • Verblijfskosten bedragen tot € 125 per persoon per dag.

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

 • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
 • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen;
 • witwassen van geld of terrorismefinanciering;
 • terroristische misdrijven of strafbare misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
 • onregelmatigheden
 • het oprichten van een lege vennootschap;
 • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Aanvragen

Voor studiejaar 2024-2025 is er geen aanmeldingsronde.

Financiële eindrapportage

Na afloop van de beursperiode dient de onderzoeker een financiële eindrapportage in te dienen. De eindrapportage moet uiterlijk 2 maanden na het aflopen van de beursperiode per mail ingediend worden via vangogh@nuffic.nl.