Toelating

Je moet je persoonlijk aanmelden bij de onderwijsinstelling van je keuze. Studiepunten die je in België behaalt, kun je meenemen naar Nederland.

Academisch jaar in België

Het academisch jaar in Vlaanderen en Wallonië begint tussen 1 september en 1 oktober, en loopt tot de eerste dag van het volgende academisch jaar. Het is ingedeeld in semesters. Het eerste semester loopt van oktober tot en met januari, het tweede van februari tot en met mei. In juni zijn de examens. De herkansingen vinden plaats in september.

Aanmelding

Je moet je tussen 1 juli en 1 oktober persoonlijk aanmelden bij de onderwijsinstelling van je keuze. Daarbij moet je je diploma’s, cijferlijsten en een overzicht van de gevolgde studieonderdelen van je vooropleiding meenemen. Als buitenlandse student moet je ook nog een 'verbintenis van tenlasteneming' (een verklaring van bijvoorbeeld je ouders dat ze instaan voor je levensonderhoud) overhandigen. Hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar die je bij de instelling kunt aanvragen.

Informatie over toelatingsvoorwaarden voor hogeronderwijsinstellingen vind je op de website van het Vlaamse Hogeronderwijsregister en de website van het Waalse Hogeronderwijsregister.

Diplomawaardering

Informatie over de erkenning van opleidingen en de waardering van je Nederlandse diploma’s in het buitenland vind je op de website van ENIC-NARIC (European Network of Information Centres en de National Academic Recognition Information Centres in de EU).

Op 18 mei 2015 hebben de ministers van hoger onderwijs van de Benelux-landen een besluit goedgekeurd waardoor bachelor- en masterdiploma’s op systeemniveau automatisch worden erkend in België, Nederland en Luxemburg. Dit betekent dat je als diplomahouder juridische zekerheid hebt dat jouw diploma op het juiste niveau wordt erkend.

Universitaire opleidingen in Nederland en Vlaanderen zijn qua inhoud meestal goed met elkaar te vergelijken. In het hoger beroepsonderwijs is dit niet altijd het geval; de waardering wordt per geval beoordeeld.

Voor de beroepserkenning van veel gereglementeerde beroepen – zoals dat van leraar of beroepen in de (para)medische sector – gelden Europese richtlijnen. Het is verstandig om vooraf goed te informeren of het diploma dat je gaat halen ook in Nederland wordt erkend op hetzelfde niveau. Dat kun je doen bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW).

Kijk ook bij het onderdeel Diplomawaardering.

Taaleisen

Aan alle Vlaamse instellingen is Nederlands de onderwijstaal. Heb je geen Nederlandstalige vooropleiding gevolgd, dan moet je een Nederlandse toets afleggen bij de instelling van je keuze. Aan Waalse onderwijsinstellingen is de onderwijstaal Frans. Je moet dan kunnen aantonen dat je de Franse taal goed genoeg beheerst.

Erkenning studiepunten

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling. Maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten.

Veel hogeronderwijsinstellingen en de meeste uitwisselingsprogramma’s in Europa werken met het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Zo kun je er zeker van zijn dat je in het buitenland behaalde studiepunten ook in Nederland worden erkend.

Laatste wijziging: 25-03-2019 09:59